Terms and Conditions

Artikel 1:  Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met Palm Trading Bonaire N.V. en Palm Trading Curacao B.V., hierna te noemen verkoper dan wel respectievelijk PTB en PTC. Een ieder dient zich op de hoogte te stellen van deze voorwaarden en gaat volledig met deze voorwaarden akkoord op het moment van het aangaan van een zakelijke transactie met verkoper. De zogenoemde klant wordt hierna tevens aangeduid als koper.

2. Bijzondere van de algemene voorwaarden van verkoper afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Voorbeeld hiervan is de -Partnership agreement- waarin de voor de klant geldende dealertarieven worden overeengekomen.

Artikel 2:  Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De aanbiedingen en/of offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt. De koper krijgt 14 dagen, ofwel 2 werkweken, de tijd voor zijn beslissing tot koop op aanbiedingen/offertes, daarna komt het te vervallen.

Artikel 3:  Overeenkomst

1.  De overeenkomst van koop en verkoop van zaken wordt eerst bindend voor koper door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

2. Elke met verkoper aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de koper zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper.  

3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen,  maten, gewicht, enz. zomede gegevens in drukwerk, catalogi, afbeeldingen e.d. door verkoper bij de aanbieding verstrekt, zijn niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.  Prijswijzigingen (en/of kortingen) kunnen altijd zonder opgaaf  van reden en/of kennisgeving per direct worden uitgevoerd.

Artikel 4:  Prijzen

1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen van verkoper.

2. Indien na de overeenkomst twee maanden of meer zijn verstreken terwijl de zaken nog niet zijn geleverd, de prijzen van lonen, sociale lasten, belastingen of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuatie zowel van binnenlandse- als buitenlandse  valuta zich voordoen, kunnen deze worden doorberekend. Indien deze prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, heeft verkoper het  recht om algehele verrekening te verlangen.

Prijsfluctuaties a.g.v. redelijkerwijze onvoorzienbare dwingende overheidsmaatregelen, zoals, maar niet beperkt tot, verhoging van de NAOB/ABB, worden altijd doorberekend.

3. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5: Annulering

1. Indien de koper de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door verkoper reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs over te nemen.

2. Onverminderd  het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt verkoper zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6:  Leveringstermijnen

1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken te leveren. Een kleine of, gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de leveringstijd kan verkoper niet tegengeworpen worden. Verkoper is voor de overschrijding van de levertijd slechts in gebreke, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.

2. Indien de koper de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan verkoper opslagkosten aan de koper in rekening brengen conform het bij verkoper geldende tarief.

Artikel 7:  Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van verkoper binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers.

Artikel 8:  Uitbesteding werk aan derden

1.  Verkoper kan besluiten de opdracht of een deel daarvan door een door verkoper aan te wijzen derde, te laten uitvoeren. Dit zal zoveel mogelijk in overleg  met koper geschieden en laat onverlet het recht van koper om de overeenkomst op deze grond te ontbinden.

2.  Indien de overeenkomst op deze grond ontbonden wordt is verkoper gerechtigd de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden bij de koper in rekening te brengen.

Artikel 9:  Aanbetaling

Verkoper is gerechtigd om bij het aangaan van een verkoop een aanbetaling van maximaal 75 % te vragen. Indien door toerekenbare tekortkoming van verkoper de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 10:  Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van de emballage is ter beoordeling van verkoper.

Artikel 11:  Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden

1.  Verkoper aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en/of van derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van verkoper onverlet.

3. Algemene voorwaarden worden slechts door verkoper aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 12:  Vervoer

De verzending geschiedt in overleg met koper op de wijze als door verkoper aangegeven. Wenst de koper een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Het transport wordt door verkoper alleen dan verzekerd, indien de koper zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

Artikel 13:  Reclame

1. Koper is verplicht terstond na de levering van de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en volledigheid en bij aanwezigheid daarvan, verkoper terstond per mail of fax op de hoogte te brengen. Indien de koper niet binnen 7 dagen na de dag van levering c.q. oplevering verkoper wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

2. Verkoper dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijk deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14:  Aansprakelijkheid

1.  Verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

Een al dan niet toerekenbare tekortkoming  daden of nalatigheden van de koper, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.

2. Verkoper is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, als mede aan het werk en/of eigendommen van de koper en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van hem of van hen, die door hem tewerk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

3.  Verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan zaken van koper of derden, die verkoper onder zich heeft, behoudens zijn opzet of grove schuld. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, waaronder mede te verstaan het verbinden van die zaken ten behoeve van derden bijv. bankinstellingen door middel van (bezitloze) verpanding of anderszins, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15: Garantie

1. Gedurende een nader overeen te komen periode na levering verleent verkoper aan de koper garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien verkoper na overleg met de koper gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert.

2. Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie  gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Ten alle tijden dienen de goederen waarop garantieaanspraak wordt gedaan zonder aanvraag van verkoper geheel ter beoordeling aangeboden te worden aan de verkoper.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang verkoper geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop en verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van verkoper.

2. Verkoper heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.

Artikel 17: Tekortkomingen in de nakoming/Overmacht/Force Majeure

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. storm-/orkaanschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van vervoer in het algemeen, door overmacht geen gebruik kunnen maken van vlieg- en vrachtvervoer. Gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ten lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar verkoper of de koper, niet of niet-tijdige levering van zaken door leveranciers van verkoper, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, kunnen verkoper niet toegerekend worden indien zij hierdoor zou tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Verkoper wordt hierdoor ontheven van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Verkoper is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 18: Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

1. Indien de koper op enigerlei wijze toerekenbaar tekort schiet, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal verkoper in het geval van toerekenbare tekortkoming ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft verkoper eveneens, indien de koper in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement mocht worden aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft  Aruba, Bonaire of Curaçao te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die verkoper op de koper heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 19: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

2. Verkoper is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen nadat betaling schriftelijk anders is overeengekomen, aan de koper een vertragingsrente van 15% op jaarbasis te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending der facturen.

3. Verkoper is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, incassobureau en juridische adviseurs.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van NAF 1.000,00 oftewel US$ 560,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het  enkele feit dat verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de  gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 20: Conversie

Mocht enig beding in deze algemene voorwaarden onverhoopt ongeldig blijken, dan moeten partijen geacht worden een geldig beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking zoveel mogelijk benadert.

Artikel 21: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, kunnen voor de burgerlijke rechter van Curaçao voor PTC en Bonaire voor PTB, indien verkoper dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe bevoegd is.

Aldus opgemaakt te Kralendijk op 1 Januari 2023

Palm Trading